מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

אכ"א (אגף כוח אדם)

אגף שהוקם במטכ"ל ההגנה בקיץ 1947 בהתארגנות הפיקוד העליון לקראת מלחמה אפשרית. באותה עת נחזה הצורך בבניין מערך לכוח-האדם, על שני חלקיו: מערך לגיוס, בעיקר להגנה ואחר כך לצה"ל מקרב התושבים, וגוף-מטה להכוונת כוח האדם המגוייס ושליטה בו.

המנגנון האזרחי הקדים והתארגן לגיוס נרחב במרכז המפקד לשירות העם. במטכ"ל הוקם אגף כוח אדם, בראשות משה לרר- צדוק. בדצמבר 1947 הוקם מחנה-קלט ראשון, בקרית מאיר בתל-אביב. עד מועד זה היתה מנהלת כוח-האדם של ההגנה בידי הפיקוד היחידתי והמקומי, לבד מהקצינים בוגרי קורסי המ"מים שהיו רשומים בלשכת ההדרכה.

עתה הוקם מנגנון לגיוס נרחב ולהקצאת כוח-האדם המגוייס לפי תקנים וקדימויות.

שליטת המטכ"ל בכוח-אדם אחרי ההצבה הראשונית הושגה משהונהגה שיטת מעקב ודיווח שאפשרה לעקוב אחרי החייל-הפרט הן בהיותו מוצב ביחידה, והן במצבי מעבר, כגון קורס או אשפוז.

צדוק הסתייע במשוחררי הצבא הבריטי, ויישם את ניסיונם בארגון כוח אדם וברישומו ביחידות ובמרכז. האגף ושירותי העזר שלו עסקו תחילה בפתרון הצרכים הדחופים של גיוס, ריכוז והצבה. עם התרחבות הגיוס הוחל בטיפול בפרט ובמתן שירותים לו.

תחילה הוקמו באכ"א שלוש מחלקות: מחלקת גיוס וקליטה - באחריות סגן ראש האגף, ובכפיפות לו מרכז גיוס, מרכז קליטה ומדור שחרורים; מחלקת מינהלה - ובה מרכז רישום ומרכז תשלומים;ומחלקת שירותים - לתיאום השירותים: רפואה, תרבות, דת, סעד, משפט, משטרה צבאית וחיל עזר לנשים-חע"ן, (אחר-כך ח"ן).

בחודשים ינואר-מאי 1948 התגבשו באגף שלוש מחלקות: אכ"א/1 - גיוס וקליטה, שפיקחה על מרכזי הקליטה; אכ"א/2 - ארגון, שפיקחה על מרכז הרישום (לימים הפכה לשלישות הראשית); אכ"א/3 - שירותים, שתיאמה את השירותים הכפופים לאגף. ביוני 1948 נוספה מחלקת פיקוח. מהשירותים שעברו לתיאום אכ"א, היה השירות הרפואי הראשון שהתארגן. בסיוע המוסדות הרפואיים האזרחיים המנוסים ביישוב, בוצעה ההפרדה הדרושה בין המיתקנים האזרחיים הקבועים, ובין המערך הרפואי הנייד, הדרוש לכוחות השדה המתארגנים.

השירותים האחרים: שירות תרבות - הורחב ממחלקת התרבות (מחת"ר) שבהגנה, וטיפל גם בהווי ובידור.

שירות סעד - טיפל בבעיות אישיות ומשפחתיות.

שירות תשלומים - דאג לתשלום שכר המגוייסים. פעל בזיקה לאכ"א ולאגף הכספים.

שירות דתי - הפך לימים לרבנות הצבאית.

שירות משטרה צבאית - הוקם כשגבר הצורך בשיטור מחוץ ליחידות ולמחנות, לרבות שיטור בכבישים. על השירות הוטלה גם הקמת מתקני כליאה ומכלאות שבויים ואחזקתם.

גיוס נשים הביא להקמת שירות, ואחר-כך, כשהופקד על הפעלתן בצבא ועל תנאי שירותן של נשים מגוייסות - חיל נשים (ח"ן).

סמכות מטכ"ל אכ"א הוגבלה מלכתחילה בכך, שתקני כוח-אדם נקבעו במת"מ (מחלקה לתפקידי מטה), שליד ראש אג"מ. מינויים של מפקדים בכירים אף הם לא נכללו בסמכות אכ"א. משהוקם מנהל הסגל (בסוף 1948), היה תחילה כפוף ישירות לרמטכ"ל ורק מאוחר יותר הוכפף למטכ"ל אכ"א.