מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

"הצבא שבדרך", צבא "המדינה שבדרך"

מונח לציון אופיה ומגמתה של ההגנה בפי מפקדיה. שימוש במונח זה החדיר במפקדי ההגנה ובחבריה את התחושה שלמרות פעילותה כמחתרת, ללא מדים וללא הכרת השלטון המנדאטורי - היא "צבא המדינה שבדרך", הכפוף למרותם של המוסדות הלאומיים, שתפקדו כ"ממשלה שבדרך".