מוזיאון הגנה
חברי ההגנה

עיטור אסורי שלטון המנדט

חלוקת עיטור אסורי שלטון המנדט החלה בשנת 1984.

העיטור מוענק לכל מי שנעצר או נאסר על ידי השלטון הבריטי בשל פעילות או השתייכות לאחת המחתרות או הארגונים הצבאיים, או בעלי אופי צבאי, שנטלו חלק במאבק נגד השלטון הבריטי בארץ ישראל בתקופה שקדמה להקמת המדינה, ואשר עקב שירותו זה נכלא לתקופה העולה על שישה חודשים.

(מתוך אתר משרד הביטחון)